GÖKSUN  SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
VAKFI BAŞKANLIĞI
BELİRLİ  SÜRELİ PERSONEL ALIM İLANI
Göksun İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünün 16.02.2012 tarih ve 2012/1 sayılı  kararı ile yürürlüğe konulan  “SYDV Personelinin Norm Kadro Standartları, İş Tanımları Nitelikleri, Özlük Hakları ve Çalışma Şartlarına İlişkin Esaslar” ve 4857 sayılı İş Yasası uyarınca şartları tutan adaylar arasından 5(BEŞ) kişi “Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı” personel istihdam edilecektir.
1- İŞİN NİTELİĞİ İLE İLGİLİ BİLGİLER
 İşin Adı                            :Sözleşmeli Personel alımı
İşin süresi                      :Süreli  (6 ay)
İstenilen işgücü sayısı       : 4  Bayan ve  1 Bay   
Başvuru Tarihi :  20.05.2019-24.05.2019 (mesai bitimine kadar )
 2- ADAYLARDA ARANAN NITELIKLER
 A) GENEL ŞARTLAR
1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3- İlan tarihi itibariyle 18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak (24.05.2001  ve 24.05.1979  tarihleri arası doğumlu olmak)
4-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.”
6- Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı için aşağıda özel şartlarda işe alınacak personel tablosunda belirtilen nitelikleri taşıyor olması,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut,  akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile engeli bulunmamak.
 
 
 
 
B) ÖZEL ŞARTLAR
ALIM YAPILACAK ÜNVAN
 
ALINACAK PERSONEL SAYISI
 
ARANACAK ÖZEL ŞARTLAR
 
Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı
 
6
 
1) Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı Göksun sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
 
2) En az lise mezunu olmak,
 
3) Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak çalışacak erkek elemanlarda en az B sınıfı ehliyet sahibi olmak,
 
4) Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak çalışacak erkek elemanın askerliğini yapmış veya en az 1 yıl tecil ettirmiş olması
 
 
 
 
C) İŞİN TANIMI
BAY: Vakfımız Başkanlığınca yürütülecek olan Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak çalışan bayanları proje kapsamına alınan vatandaşların evlerine araç ile götürmek, gerekli görüldüğü hallerde bayan personele yardımcı olmak, kendisine tahsis edilen aracın bütün bakım, temizlik ve onarım işlerine takip etmek ve yapmak.
BAYAN:  Vakfımız Başkanlığınca yürütülecek Hasta ve Yaşlı Bakım projesi kapsamında yürütülecek projede çalışacak bayan elemanlar, Vakıf Mütevelli heyeti tarafından belirlenen vatandaşların evlerine haftada bir gün giderek evlerinin temizliğini yapmak (tuvalet,banyo,mutfak vb gibi), çamaşırlarını yıkamak, ütülemek ve tekrar vatandaşların evlerine teslim etmek.
3- BAŞVURAN  ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER
  1. Başvuru Formu
  2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi (Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
  3. Nüfus cüzdan fotokopisi(Aslı görevli memura ibraz edilecektir)
  4. 4 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olması )
  5. Adli sicil belgesi.
  6. Arazi ve alanda görev yapmasına mani olabilecek derecede sıkıntısı olmadığına dair yazılı beyan
  7. Yerleşim Yeri Belgesi
  8. Geçici Hasta ve Yaşlı Bakım Elemanı olarak çalışacak erkek adaylar askerlik yaptığına veya en az bir yıl tecil ettirdiğine dair belge
  9. Varsa Engelli ve Yaşlı Bakım sertifikası.
 
 
4 - GÖKSUN  SYDV İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
ADRES :
Göksun  Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Göksun Hükümet Konağı Kat:1
TELEFON :
0 344 714 50 50
 
 
 
7- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
 
24.05.2019 günü mesai bitimine kadar başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden adaylar 29.05.2019  tarihinde saat 10:00’da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün  toplantı salonunda kura usulü belirlenecektir.  Kura usulü belirlenen adaylar www.goksun.gov.tr adresinde duyulacaktır. 
 
 
8-DİĞER HUSUSLAR
 
 
1-Sözleşmeli personel, ihtiyaç duyulan hizmet birimleri ve pozisyonlarda istihdam edildiğinden, Devlet memurlarında olduğu gibi kurumlar içinde veya kurumlar arasında naklen atamalarına dair mevzuat bulunmamaktadır. Bu nedenle bu pozisyonlara yerleştirilen personel herhangi bir nedenle (eş durumu, sağlık vb.) nakil talebinde bulunamazlar.
2-Sözleşmesi yapılmış olsa dahi sonra gerçek dışı beyanda bulunan ya da alım koşulları taşımadığı tespit edilenlerin sözleşmesi iptal edilir.
3-Verilen süre içinde başvurmayan,  yeterliliği uygun görüldükten sonra görevine başlamayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların işe alımları iptal edilerek yerine yedek adayın alımı yapılacaktır.
4-kura usulü ile belirlenen kişilerin işe alımları Vakıf Mütevelli Heyetinin takdirindedir.
 
İLAN OLUNUR
 
 
Türkiye Cumhuriyeti Göksun Kaymakamlığı
Tel:0344 714 49 49
Fax:0344 714 10 16
E-posta:goksun@icisleri.gov.tr